WITRYNA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU

"Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce", współfinansowanego w ramach Instrumentu finansowanego na rzecz Środowiska (ENV.E.3. - LIFE - Przyroda_ ze środków LIFE+ (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28.07.2014 r. nr LIFE13NAT/PL/000010) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.07.2014 r. nr 478/2014/Wn-16/OP-RE-LF/D)."
 
 
 
 
 
 
 

Opis projektu

Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej

Celem nadrzędnym projektu jest:

  1. Stworzenie modelu zarządzania populacją zagrożonego gatunku w przestrzeni wykorzystywanej gospodarczo.
  2. Zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %, co będzie skutkować zwiększeniem liczebności populacji z jednoczesnym zmniejszeniem liczby zwierząt na jednostkę powierzchni areału jako metody rozwoju populacji w krajobrazie rolniczo-leśnym.

Cele operacyjne:

  1. Utworzenie nowego stada żubrów na terenie pomiędzy już istniejącymi stadami, a w wyniku tego podniesienie różnorodności genetycznej populacji i umożliwienie wymiany genetycznej pomiędzy stadami.
  2. Poprawa bazy żerowej żubrów na terenach zwiększonego areału.
  3. Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów jako systemowego narzędzia do zarządzania populacją.
  4. Ograniczenie szkód w lasach i w uprawach rolnych.
  5. Podniesienie bezpieczeństwa zwierząt poprzez upowszechnienie informacji o aktualnych rejonach przebywania.
  6. Wykorzystanie przyjaznych postaw społeczności lokalnych do rozwoju stada i przeniesienie pozytywnych wzorców zachowań na nowe tereny.
Podziel się na:
  • RSS